Aðalfundur 2008

Fundarsetning.

Ásgeir Guðmundsson formaður Landssambands sumarhúsaeigenda setti fundinn klukkan 20.08 og bauð fundarmenn velkomna þá sérstaklega gest fundarins Helga Áss Grétarsson.

Skipan fundarstjóra og fundarritara.

Sveinn Geir Sigurjónsson var skipaður fundarstjóri og Katrín Steinsdóttir fundarritari.

Gestur fundarins.

Helgi Áss Grétarsson l������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������gfr����ingur hj�������������� lagastofnun Háskóla Íslands fór yfir meginatriði lagafrumvarps um frístundabyggð, en það liggur fyrir Alþingi. Helgi Áss og Eyvindur Gunnarsson yfirfóru frumvarpið síðast liðið haust, þá bættu þeir ýmsu inn í frumvarpsdrögin til hagsbóta fyrir leigutaka, m.a. að við leigulok þá öðlist leiguta kinn ��framhaldandi leigurétt og að þetta ákvæði verði afturvirkt varðandi þá leigusamninga sem eru í gildi þegar lögin verða samþykkt.

Lagastofnun telur að um sé að ræ��a þa�� mikla hagsmuni fyrir leigutaka, að stætt sé á kröfu um forleigurétt og að eðlileg t sé að á móti komi hækkun á leigugjaldi vi���� framlengingu leigusamninga. Helgi telur ýmsar breytingar í þjóðfélaginu á síðast liðnum 20 – 25 árum hafa orðið til þess að ennþá meiri nauðsyn sé á lagasetningu varðandi frístundabyggð.

Sveinn Guðmundsson framk væmdastj��������ri Landssambands sumarhúsaeigenda spur��i um félagafrelsi var��andi sumarh��saf��lög, Helgi telur a�� það séu það margir hlutir og mörg verkefni sameiginleg á sumarhúsasvæ����um að skilduaðild s�� jafn réttmæt þar og í fjöleignahúsum. Árni Þór Árnason frá Vaðnesi, spurði hvar frumvarpið væri statt, Sveinn Guðmundsson sagði frumvarpi�� vera hjá félags og trygginganefnd Alþingis, Sveinn vonar að frumvarpið fari í geng á þessu vorþingi, en me�� einhverjum breytingum. Sverrir Daví�� Hauksson frá Eyrarskógi, sagði að stjórn hans félags hefði átt fund með frumvarpsnefndinni í síðustu viku, þar kom fram að skiptar skoðanir eru meðal ��ingmanna um frumvarpið. Pálmi Hrafnkelsson frá Oddsholti spurði um réttarst��ðu sumarhúsaeigenda gagnvart sveitarstjórnum, Helgi Áss tel ur að sveitarstjónarmenn hafi ekki áhuga fyrir auknum rétti sumarhúsaeigenda. Árni Þór Árnason spurði hvort það væri rétt að sumarhúsaeigendur hefðu engan rétt gagnvart sveitarstjórnum, Helgi Áss sagði svo vera án lögheimilis í sveitarfélögum er fólk rétt lítið. Ásgeir Guðmundsson færði Helga Áss þakkargjöf fyrir hans framlag til fundarins.

Fundargerð síðasta aðalfundar.

Fundarstjóri lagði til að fundargerð síðasta aðalfundar yrði ekki lesin, enda er h��n í sumarhúsahandbókinni sem kom út á síðasta ári, sam þykkt var að lesa hana ekki.

Skýrsla stj��rnar.

Ásgeir Guðmundsson las skýrslu stjónar.

Sk��rsla stjórnar LS fyrir ári�� 2007:

Stj������rnin var skipuð eftirt��ldum aðilum fyrir árið 2007

Stjórn: Ásgeir Gu��mundsson, formaður Sveinn Geir Sigurj��nsson, varaformaður Guðmundur Guðbjarnason, ritari Margrét Jakobsdóttir, gjaldkeri Ægir Frímansson, me����stj��rnandi.

Varastjórn: Björn Friðfinnsson Einar M. Nikulásson Katrín Steinsdóttir

Endurskoðandi: Pétur Jónsson

Framkvæmdastjóri: Sveinn Guðmundsson

Skrifstofustjóri: Aðalheiður Valdimarsdóttir

Skrifstofan: Skrifstofan er að Suðurlandsbraut 30 og er opið nú vikulega mánudaga til fimmtudaga 09 – 12. Þannig aukið hefur verið við opnunartíma frá fyrra ári, en þá var opið mánudaga til miðvikudaga 09 – 12. Álag á skrifstofuna hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Skrifstofan hefur afgreitt fjölda m��la fyrir félagsmenn og aukning er jöfn og þétt. Framkvæmdastjóri sambandssins hefur s������tt fjölmarga fundi m eð f��lögum innan LS.

Haldnir voru 5 stjórnarfundir í ��rinu, auk fjölda annarra funda ��ar sem stjórnarmenn og/eða framkvæmdastjóri LS sátu.

Útgáfumál: Sumarh����sahandbókin var gefinn út á árinu. Í ritinu var komið inn á m��rg m��l er tengist frístundabyggðinni .

– Frumvarp til laga um fr��stundabyggðina kynnt.

– Samstarf sveitarf��laga og sumarhúsaeigenda.

– Eldvarnir.

– Heitir pottar.

– Þr��un opinberra gjalda af sumarhúsi.

– Og margt fleira.

Skrifstofa LS sá um ritstjórn og efnisölfun og í ritstjórn sat f.h. LS Sveinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri.

Fyrir liggur nú undirbúningur að útg��fu Sumarhúsahandbókarinnar 2008 sem kemur út í júní n.k. LS leggur áherslu á að bókin verði vettvangur samban dssins til a�� koma fræ��slu og upplýsingum á framfæri við sumarhúsaeigendur og eru félagsmenn hvattir til að skrifa greinar í bókina.

Frumvarp til laga frístundabyggð:

Til upprifjunar þá skilaði starfshópur á vegum félagsmálaráðuneytisins af sér frumvarpi t il laga um réttindi og skyldur eigenda og leigjenda lóða í skipulagðri frístundabyggð þann 28. febrúar 2007. Starfshópurinn taldi að þegar litið væri til framtíðar þá leiddi samþykkt frumvarpsins til þess að draga muni úr ágreiningi sem ríkir víða �� frístu ndabygg��um Um afdrif frumvarpsins þarf ekki að ræða frekar, stutt var til þingloka vegna væntanlegra kosninga og máli�� dagaði uppi.

Félagsmálaráðuneytið tók máli�� föstum tökum og í me��f��rum ��ess tók frumvarpi���� miklum breytingum til hins góða fyrir frístu ndabyggðina.

T.a.m. er framleiga og framsal leiguréttinda á lóð undir frístundahús heimil án samþykkis leigusala. Leigutaki skal þó tilkynna leigusala um framleigu lóðarleigur��ttinda til lengri tíma en eins árs eða framsal lóðarleiguréttinda innan fjögurr a vikna frá slíkum a����ilaskiptum.

Veðsetning lóðarleiguréttinda er heimil án samþykkis leigusala. Þetta ákvæði í l��gunum er til samr��mis við lög og reglur um samningsveð.

Reynt er að tryggja lóðarleiguhafa framlengingu á leigusamning að leigutíma loknum með ákve��num hætti.

Í frumvarpinu er mælt fyrir um rétt leigutaka til að framlengja leigusamning sem er að renna út. Eðli málsins samkvæmt þarf að gæta að hagsmunum beggja aðila, ekki síst vegna þess að l����gin munu gilda um þá samninga sem voru gerðir fyrir gildistöku laganna og eru í gildi þegar lögin koma til framkv��mda. Það er forsenda frumvarpsins að hægt sé að bæta réttarstöðu þeirra fjölmörgu lóðarleigutaka sem nú hafa gilda samninga sem eru að renna ��t innan skamms. Fáar leiðir eru færar í þeim efnum en að leigutaki hafi ótvíræðan rétt til að framlengja leigusamning eða rétt til að leysa lóðina til sín.

Frumvarpið eins og það lítur út í dag er ótvír������tt mjög hagkv��mt fyrir fr��stundabyggðina og lóðaleigutaka, en ��að vekur athygli hva�� fáir aðilar hafa s tutt frumvarpið. Einungis eitt sumarh����sahúsfélag sendi inn stuðningsyfirlýsingu til félags – og tryggingamálanefndar Alþingis auk LS, Byggðastofnun og Félagi eldri borgara í Reykjavík Stuðningsaðilar lýstu þv�� yfir að lagasetningin yrði mikil réttarbót fyri r leigutaka. Hins vegar sendu fjölmargir inn mótmæli við frumvarpið og töldu m.a. að r����ðstöfunaréttur landeigenda væri mjög takmarkaður, þ.e. að leigutaki eiga rétt á 25 ára framleigu og það verði ekki fyrr en 10 árum eftir það sem landeigandi geti krafið leigutaka um kaup á landinu. Þá hafa gagnaðilar bent á að ekki væri tækt að setja lög með afturvirkum h����tti.

LS hefur bent á að efnið varði almannahagsmuni en gagnaðilar telja svo ekki vera. Þá hafa mótmæli einnig beinst að því að félagafrelsi séu vari n af stjórnarskránni þannig að ekki ver��i h��gt að setja l����������g sem bindi menn í félag.

Þingefndin vill leysa málið og lausnin gæti verið að milda ����kvæðið um framleigu þ.e. 25 ��r + 10 ��r sölurétt landeiganda, þó ver����ur að taka tillit til fólks sem er nýb��ið a ð kaupa hús þar sem leigut��mi er að renna út og engar viðvaranir hafa komið um að ekki yrði boðið upp á framhald leigu.

Nauðsynlegt er að frumvarpið nái fram að ganga og til þess að svo geti farið g����ti LS alveg tekið undir að milda ákvæði um framleiguna. Það getur l��ka alveg hugsast að uppkaup verði strax að loknum leigutíma ef leigusali ��skar eftir því. ���������������� því sambandi er mikilvægt að úrskurðarnefndin eða gerðardómur komi að málinu ef menn eru ósammála um verðmatið. Sama á við ef um framleigu er að ræða.

F��lagaformið tekur mið af samfélagi, eigenda húseigna, líkt og í fjöleignarhúsi. Sameign er vegasamlagið, girðingar, veitukerfi o.sv.frv. Það er með sömu rökum og með húsfélag, félagarnir séu skuldbundnir með sama hætti að taka þátt í kostnaði sem til fe llur vegna sameignarinnar.

Upptalningin um atri��i til að fjalla um gerð leigusamngina er samkvæmt efninu ekki endilega t����mandi. Hins vegar er veri���� að t��unda þa�� helsta og mikilvægasta, ������������annig að aðilar staldri við við ger������ samninga og velti fyrir sér he lstu atriðum sem skipta máli.

Fjölskyldur e��a einstaklingar sem hafa tekið ��á ákvörðun að fjáfesta í sumarhúsi og leigul����ð eru í leiðinni a�� taka landið í fóstur og sumir hverjir hafa byrjað rætkun frá grunni. Mikill kostnaður er samfara ��ví að koma s��r upp sumarhúsi, lagt er í húsið sjálft, innbú, lóð og anna�� s.s. veg, kalt og heitt vatn, girðingu, rotþró, rafvæðingu o.s.frv. Fólk sem fjárfestir í leigulandi er að leggja til mun meia verðm������ti �� landið en landeigandi sjálfur. Hafa ber í huga a�� hagsmuni r l������arleigutaka eru yfirleitt mun meiri í fjárhagslegu tilliti en landeiganda sbr. framangreint og er mikivægt að l��ggjafinn standi vörð um þessa almannahagsmuni.

Við höfum miklar áhyggjur á þróun mála næstu daga. ��að vandamál sem er til staðar í Dagverð arnesi er að byrja í Eyrarskógi og þá hefur spurst út að eigandi Indriðastaða ætli ekki að endurnýja leigusamninga sem renna flestir út á næsta ári. Fólki gefst því kostur á að kaupa á því verði sem þv�� verður skammtað.

Landssamband sumarhúsaeigenda vill undirstrika að samskipti leiguliða við bændur, þar sem ��eir eru landeigendur, eru yfirleitt g����ð. Nýtt landslag er komið með fj��rfestum sem sjá tækifæri í því að ����vinga fólk sem þá þegar er á staðnum til uppkaupa á landinu á því verði sem þeim hentar. Við getum ekki verið að tala um markaðsverð í því sambandi. Sumarhúsaeigendum er stillt upp að vegg með þau miklu verðmæti sem þá þegar eru á staðnum og við þau skilyrði er þeim gefinn kostur að kaupa landið á ver��i sem ákve��ið er einhliða af landeigenda. Í markaðslegu tilliti ætti að lækka verðið til muna m.v. r��tt markaðsverð, þar sem landeigandi þarf ekki a�� finna mögulega kaupendur á landinu, ��eir eru fyrir hendi. Í því sambandi viljum við benda á að uppkaup leiguliða f��ru af stað �� kjölfar frétta af Dagverðarnesi. Skrifstofa LS kom a������ mörgum þessara mála. Þar var fullt tillit tekið til þess að kaupendur voru til staðar og landeigendur tóku tillit til gróðurræktar o. fl. ��egar verðið var ákveðið. Það er von stjórnar LS að frumvarpið nái fram að ganga o g verði að lögum á yfirstandandi ����ingi.

Áskorun til hins háa Alþingis um að ljúka málinu á yfirstandandi þingi verður lög�� fram á fundinum. Það er með þetta mál eins og leiki á knattspyrnuvellinum. Engum leik er lokið fyrr en flauta�� er af og margir leiki r haf unnist �� uppbótartíma. Ég leyfi mér a�� leggja áherslu �� ��að að ��ið ágætu fundarmenn, fulltr��ar félaga innan LS, sendi áskorun til félags – og tryggingarmálanefndar Alþingis um að ljúka þessu máli.

Félagakerfi: LS t��k upp nýtt félagakerfi á árinu sem gerir mun au��veldara að tengjast félagsm��nnum á rafrænan hátt. Það er því von stjórnar LS að sem flest f��lög og félagsmenn sendi inn upplýsingar um sig varðandi netföng og fleira. Samráðshópur vegna hættu af gróðure ldum: LS sótti fundi samráðshóps vegna h��������ttu sem getur stafað af gróðureldum í kjölfar eldanna á Mýrum. Fundinn sótti m.a. Brunamálastofnun, Neyrðalínan, Slysavarnarfélagið Landsbjörg. Slökkvilið höfuðborgarsv��ðisins, Almannavarnardeild Ríkisl��greglustjór ans, Félag slökkviliðsstj��ra á Íslandi og Skógrækt ríkisins. Starf ��essa hóps er ekki lokið.

Skattalöggjöf:

Stjórn Landssambands sumarhúsaeigenda ítrekaði með bréfi til fjármálaráðherra að hann beiti sér fyrir breytingu á lögum um tekjuskatt að því er v arðar skattlagningu s����luhagnaðar sumarbústaða þannig að um skattlagningu hans gildi sömu reglur og gilda um söluhagnað af ��búðahúsum. Samkvæmt gildandi lögum er hagnaður sem myndast af sölu á sumarbústað skattskyldur án tillits til þess hve lengi bústaðuri nn hefur verið ���� eigu viðkomandi einstaklings.

Stjórn LS lítur á það sem réttlætismál að sömu reglur gildi um skattlagningu hagnaðar af sölu sumarbústaða í eigu manna og gilda um íbúðahúsnæði og fer því fram á það við fjármálráðherra a���� hann beit sé fyrir viðeigandi lagabreytingu. Fj��rmálaráherra hefur enn ekki svarað ��essu erindi.

Samrá��shópur LS og sveitarfélaga.

Í þeim efnum hefur ekkert gerst á árinu en ást��ða til að hamra járnið hvort sem l��gin ná fram eða ekki.

Félagatal.

Um áramót 2006 – 7 voru 4005 félagar i samtökunum en voru um síðustu áramót 4085. Frá áramótum hafa yfir 100 nýir félagar bæst við. Þr��tt fyrir þessa fjölgun er ást��ða til að hefja áróður fyrir enn frekari fjölgun í samtökin.

Lokaorð:

Góðir félagar. ��g læt hér lokið umfjöllun minni um starfsem LS á sl. ári og undirstrika að ég hef af ásettu ráði sleppt að lesa ��r skýrslunni frekari umræðu um lagasetninguna og skattamálin enda eru þau mál áður rædd.

Árið 2007 var verulega erilsamt, sérstaklega fyrir framkvæmdastjóra og skrifstofusjór a. Leyfi ég mér, fyrir hönd okkar allra, a�� færa þeim bestu ��akkir fyrir ljúft viðmót og dugnað í verkum sínum fyrir samtökin.. Ef við náum þessum lögum fram er þa�� ekki síst fyrir ósérhl������fni og árvekni Sveins Gu��mundssonar. Ef þau hins vegar ná ekki fram að ganga er það ekki hans sök

Sérstakar ��akkir færi ég Sveini og Aðalheiði, sem og meðstjórnarmönnum mínum, fyrir fr��bært samstarf á undanf��rnum árum og vináttu sem þar hefur myndast. Þessi kafli í lífi m��nu hefur á margan h��tt verið sérstakur og verður mér gott vegarnesti fram ���� vi����. Ég hef samkvæmt þessum orðum ákveðið að verða ekki áfram �� kjöri til formanns í Landssambandinu.

Samtökunum ������ska ����g allra heilla og ykkur öllum, góðir samherjar, óska ég gæfu og gengis jafnt í fr��stundabyggðinni sem og á öðrum vettvangi.

Ársreikningar Landssambandsins.

Sveinn Guðmundsson f��r yfir helstu t��lur í reikningum sambandsins, en rekstrartekjur voru kr.6.475.142, – vaxtatekjur voru kr.559.292, – , rekstrargjöld voru kr.6.611.496, – vaxtagjöld voru kr.59.320, – , rekstrarhag naður var því kr.363.619, – eigið f�� 31.12.2007 er kr.6.067.160.

Pálmi Hrafnkelsson spurði um aðkeypta ��j��nustu, risnu og viðskiptakostnað og Pétur Jónsson spurði um ��tistandandi félagsgjöld, Sveinn Guðmundsson svaraði framkomnum fyrirspurnum. Pétur J��nss on þakkaði stjórn fyrir vel unnin störf. Árseikningar Landssambandsins voru sam��ykktir samhljóða.

Lagabreytingar.

Sveinn Gu��mundsson fór yfir lög sambandsins með þeim breytingum sem fram voru komnar, samþykkt var að afgreiða lögin í heild sinni, engar fyri rspurnir eða umræ����ur urðu um lögin og voru þau samþykkt samhljóða eins og þau voru kynnt �� fundinum.

Ákvörðun um árgjald.

��rgjald var samþykkt kr.2.750, – fyrir einstaklinga og kr.1.000, – fyrir f��lögin á hvern félaga.

Kosning stjórnar.

Guðmundur Guðbjarnason var kosinn formaður, Margrét Jakobsdóttir, Magnús Pétursson og Katrín Steinsdóttir voru kosin meðstj����������rnendur. �� varastjórn voru kosnir, Ásgeir Guðmundsson, Einar M.Nikulásson og Björn Fri��finnsson. Pétur Jónsson löggiltur endurskoðandi var ko sin endurskoðandi. Önnur mál. Guðmundur Guðbjarnason nýkjörinn forma��ur ��akkaði traustið og bauð nýja stjórnarmenn velkomna, hann lagði fram tillögu um heiðursfélaga Landssambandsins, ��á Einar M.Nikulásson, Svein Geir Sigurj��nsson, Björn Friðfinnsson og Ás geir Guðmundsson, tillagan var samþykkt samhljóða.

Sveinn Geir las svohljóðandi tillögu „Aðalfundur Landssambands sumarhúsaeigenda haldinn 28.apr��l 2008, skorar á Alþingi að hraða afgreiðslu lagafrumvarps um frístundabyggð“.

Sveinn Gu����mundsson hvatti fundar menn til að gera allt sem hægt er til a�� hvetja félags og trygginganefnd Alþingis til a�� koma frumvarpinu í geng á þessu vorþingi, hann segir að Vinstri Grænir og Samfylking séu meðmælt frumvarpinu, en Framsóknar og Sj��lfstæðismenn séu með óljósa afstöðu t il frumvarpsins. Sveinn Guðmundsson hvatti félagsmenn til að skrifa greinar í sumarh��sahandbókina.

Kristján Guðmundsson frá Keldnabyggð hvatti fundarmenn til að láta ���� sér heyra varðandi frístundafrumvarpi��. Hann benti á vandamál vegna umferðar fjórhjóla o g mótorhjóla í sumarhúsahverfum og spurði um úrræði vegna þessa vandamáls.

Runólfur Gunnlaugsson frá Dagverðarnesi sagði frá umgengnisreglum sem samþykktar voru á aðalfundi félagsins, en þær taka m.a. á umferð fjórhj������la og fleiri faratækja, en mikil umferð vatnakatta og báta er á Skorradalsvatni. Runólfur sagði frá hækkun á lóðaleigu í Dagverðarnesi, þar þrefaldast leigugjaldið á miili ára og er ¼ hektari nú leigður á 180.000.

Sverrir Davíð Hauksson sagði frá vandamálum í Eyaraskógi vegna kalda vatnsins o g spurði hvort Landssambandið styddi þau �� málaferlum við landeigandann, þar sem vatnið sem í boði er sé ónothæft v/kólígerla.

Sveinn Gu��mundsson sagði að víða hafi komið upp vandam��l með umferð fjórhjóla og fleiri faratækja, hann telur umgengnisreglur vera af hinu góða, hann sagðist hafa setið nokkra fundi með f��lögum úr Eyrarskógi og sagði að Landssambandið mundi styðja þau í þeirra málum gangvart landeiganda.

Ásgeir Gu��mundsson ræddi um fjórhjól og þess háttar farartæki sem v��ða eru til vandr��ða, hann hvatti Runólf til a�� birta umgengnisreglur Dagverðarness.

Sveinn Geir bar upp áðurlesna tillögu til fundarins, ��á kom svohljóðandi breytingartillaga frá Guðmundi Bjarnasyni, „Aðalfundur Landssambands sumar h��saeigenda, haldinn 28.apríl 2008, skorar á Alþingi Íslendinga að samþykkja frumvarp um frístundabygg����ina sem lög frá Al����ingi á yfirstandandi þingi���.

Tillaga Guðmundar Bjarnasonar var samþykkt samhljóða.

Gu����mundur Guðbjarnason ítrekaði nauðsyn þess að fá l agasetningu um frístundabyggð, hann telur það vera Jóhönnu Sigur��ardóttur Félagsmálaráðherra að þakka a�� frumvarpið var sent til lagastofnunar Háskóla Íslands og síðan lagt fram á Alþingi. Hann telur að eitthvað þurfi að gefa eftir í frumvarpinu eins og þa ð er í dag til að liðka fyrir samþykkt þess á Alþingi.

Fundarslit.

Sveinn Geir Sigurj��nsson, ��akka��i góða fundarsetu og sleit fundi klukkan 21.48.