Lög LS

1.gr.

Nafn sambandsins er Landssamband sumarhúsaeigenda (LS) og heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr.

Allir frístundahúsaeigendur og lóðahafar geta orðið aðilar að LS.

Enn fremur geta frístundafél��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������g orðið a��ilar að sambandinu fyrir hönd félagsaðila sinna og er þá liti�� á sérhvern aðila f��lagsins sem fullgildan félaga að sambandinu.

Stj����rn LS getur heimilað ����ðrum sem geta átt hagsmuni að gæta í frístundabyggð inngöngu í sambandið.

Stjórnir frístundahúsafélaga sem eru me�� aðild að sambandinu skulu sjá um greiðslu félagsgjalda til sambandsins fyrir alla sína félagsmenn.

Gjalddagi er allt að þremur mánuðum eftir aðalfund LS.

Aðeins skuldlausir f��lagsmenn hafa atkvæðisrétt.

Eitt atkvæði fylgir hverju frístundarhúsi eða lóð og skulu fulltrúar hvers félags fara með atkvæði allra sinna félagsmanna. Óski einstakir félagsmenn eftir þv�������� að fara me�� eigið atkvæði er það heimilt.

Segi frístundahúsafélag eða einstaklingur skv. 2. mgr. þessarar greinar sig úr sambandinu skal það eða hann vera skuldlaus(t) við sambandi��.

3.gr.

Tilgangur LS er:

  1. að gæta hagsmuna aðildarfélaga og einstakra félagsmanna gagnvart opinberum aðilum og öðrum.
  2. að vinna a�� bættu og skilvirkara lagaumhverfi fyrir frístundahúsaeigendur og lóðarhafa.
  3. að vinna að hverskonar sameiginlegum hagsmunum fr����stundhúsaeigenda og lóðarhafa.
  4. að stuðla að nátt��ruvernd og gó��ri umgengni.

4.gr.

Árgjaldið skal miðast við fjölda frístundahúsalóða.

5.gr.

Aðalfund skal halda fyrir 30 apríl ár hvert og er hann æðsta vald í málefnum LS.

Skal hann boðaður bréflega me�� minnst 10 daga fyrirvara.

Fundabo�� skal sent formönnum og eða gjaldkerum allra aðildarfélaga LS og ennfremur auglýstur í landsmálabla����������i og telst hann þá löglegur boðaður.

L��gum þessum m������ aðeins breyta á aðalfundi. Ef fyrirhuguð er lagabreyting, skal þess s��rstaklega getið í fundarboði. Tillögur um lagabreytingar skal senda til stjórnarinnar fyrir 1. febr����ar.

Dagskrá fundarins skal vera sem h����r segir:

  1. Skýrsla sambandsstj��rnar.
  2. Lesnir og bornir upp til samþykktar endursko����a����ir reikningar LS.
  3. Lagabreytingar, ef tillögur koma fram.
  4. Ákvörðun um ��rgjald.
  5. Kosning stj����rnar og endurskoðenda, skv. 6. grein.
  6. Önnur mál.

Afl atkvæða ræ����ur á fundinum, þó þarf 2/3 hluta atkvæða til að lagabreytingar nái fram að ganga.

6.gr.

Stjórn LS skipa fimm menn, kosnir á aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega og árlega, en að ö��ru leyti skiptir stjórn með s��r verkum.

Me��stjórnendur skulu kosnir til tveggja ára, þannig að tveir me��stjórnamenn ganga úr stjórn árlega.

Þá skulu kosnir þrír varamenn sem boða skal til stjórnarfunda þegar aðalmaður bo����ar forföll eða þegar meðstjórnandi ��skar þess.

Reikningsár LS er almanaksári��.

Stjórn LS getur ekki skuldbundið félagsmenn fjárhagslega.

7.gr.

Stjórninni er heimilt að skipa s��rstakar nefndir, ef henni þykir ást������ða til.

8.gr.

Stj��rn LS kveður til félagsfundar, þegar hún telur þess þörf, eða þegar 1/3 aðildarfélaga óskar þess skriflega. Um atkvæ��isrétt gilda s��mu reglur og a�� um aðalfund sé að ræða.

Félagsfundir skulu boðaðir á sama hátt og aðalfundir. Fundarefni skal tilgreina ótvírætt í fundarbo��i. Afl atkvæða ræður á fundum LS.

9.gr.

Í fundagerðarbók skal skráð stutt yfirlit yfir allt það sem gerðist á fundum LS og skal fundargerð undirritu���� af ritara fundar og fundarstjóra. Fundargerðirnar eru síðan full sönnun þess, sem fram hefur fari�� á fundinum.

Á fundum félagsins skulu allir félagsaðilar eða umboðsmenn þeirra sem sitja fundinn skrá nafn sitt í fundargerðarbók e����a fundarsóknarbók og fyrir hvaða l��ð eða frístundarfélag þeir sitja fundinn

10.gr.

Hættir LS störfum, skal aðalfundur sem slítur sambandinu taka ������kvörðun um ráðstöfun á eignum sem sambandið kann að eiga enda þess sérstaklega getið í fundarbo������i.